8 september 2023 – Leonie van Ittersum

De tienertijd is de periode dat het kind langzamerhand overgaat naar een leven op eigen benen. De tiener zal steeds meer vragen stellen en dus ook over het geloof. In het verleden hebben de ouders ervoor gekozen hun kind te laten dopen en de Eerste Communie te laten doen. Bij de overgang naar de volwassenheid is het juist de Heilige Geest die met z’n kracht en gaven de tiener bijstaat in deze – niet altijd even eenvoudige – periode van het leven

Samen bidden en vieren van de Eucharistie, gezellig samenkomen met de gemeenschap en kennis over het geloof zijn essentieel voor een levendig geloof. Dit geldt voor ons allemaal, maar zeker voor tieners. Daarom vindt de voorbereiding van het vormsel plaats tijdens de gezinszondagen. Praktisch gezien zal dit inhouden dat we gezamenlijk met het gezin starten met een gezinsviering om 11.00 uur, aansluitend lunchen we met alle mensen in de kerk. Daarna is er een catechetisch moment voor zowel de vormelingen als de ouders. We sluiten de dag rond 14.00 uur af.

Met de vormelingen zullen we ingaan op de vragen wat of wie hun inspiratiebron is en hoe zij het geloof in God in hun eigen leven gestalte kunnen geven. Met spel en creatieve activiteiten vertellen wij de jongeren over de Bijbel, de volgelingen van Jezus, de Heilige Geest en de sacramenten.

Binnenkort zullen de ouders van de kinderen van groep 8 een uitnodiging ontvangen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt u graag dat uw kind meedoet aan de voorbereidingen, dan kunt u contact opnemen met mij [vormsel.amstel.westeinder@gmail.com]. Ook voor meer informatie.

Uitnodiging: [2023-09-08 Vormsel – Uitnodiging ouders]

Met vriendelijke groet,
Pastoor Marco Cavagnaro
Leonie van Ittersum, catechetisch medewerker


3 april 2023 – Leonie van Ittersum

Op zondag 12 maart hebben we het met de vormelingen over de sacramenten gehad. Een sacrament is een speciale ontmoeting met God, waar Hij ons persoonlijk aanraakt. Hij verandert wat ín ons hart en gebruikt hiervoor tekens zodat we kunnen ontdekken wát Hij verandert. Tijdens de gezinsdag bekeken we allemaal attributen die vooraf in de kerk waren klaargelegd. De centrale vraag was welk attribuut te maken heeft met welk sacrament en waarom. Het vormsel is zo’n sacrament en bij het vormsel horen bijvoorbeeld de paaskaars, de doopkaars, het chrisma, de stempel (zegel) en een mijter.

Paaskaars verwijst naar de verrijzenis van Christus en de doopkaars die daaraan ontstoken is, verwijst naar het feit dat je bent opgenomen in de Kerk. Je neemt deel aan het eeuwig leven door de verrijzenis van Christus.

Chrisma is een speciale kruidige olie die jaarlijks bij de chrismaviering in de kathedraal wordt gezegend en beademt om onder andere vormelingen mee te zalven. Chrisma betekent dan ook gezalfd. Koningen – zoals David – werden gezalfd wanneer zij een speciale zending (missie) ontvingen. Bij het vormsel zegt de bisschop:  “Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.” Daarmee wordt de vormeling volledig lid van de katholieke Kerk en wordt hij gezonden om als christen bij te dragen aan kerk en maatschappij.

De mijter verwijst naar de bisschop die naar de kerk komt om het vormsel toe te dienen. En de stempel verwijst naar de woorden “zegel van de heilige Geest.”

Op zaterdag 10 juni zal Mgr. Hendriks het vormsel komen toedienen aan de vormelingen uit onze regio.