ANBI-verklaring

Bankrekeningen en tarieven

Kerkbijdragen

 


De financiële administratie van de parochie wordt bijgehouden door Anja. Zij is de enige die inzicht heeft in de individuele bijdragen van parochianen.
Zij houdt alle inkomsten en uitgaven van de parochie bij en doet daar regelmatig verslag van binnen de financiële commissie.
Vanuit de financiële administratie wordt jaarlijkse de jaarrekening en de begroting voor het komende jaar opgesteld. Na instemming door de financiële commissie worden deze stukken door het parochiebestuur behandeld en vastgesteld. Daarna worden ze ter goedkeuring gestuurd naar de econoom van het bisdom.
De jaarrekening wordt ook jaarlijks overlegd aan de algemene parochievergadering, waarin het parochiebestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Voorafgaande daaraan wordt een controle uitgevoerd door de kascontrolecommissie.