Het regelen van de uitvaart
In de meeste gevallen neemt de familie na het overlijden van een dierbare contact op met een uitvaartondernemer.
Deze zal voor een kerkelijke uitvaart contact opnemen met de parochie; u mag dat ook zelf doen. Het tijdstip van de uitvaart wordt in overleg met de voorgangers bepaald. De gebruikelijke aanvangstijd van maandag tot en met vrijdag is 10.30 uur tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen om daar van af te wijken.
Een persoonlijk gesprek
Alvorens afspraken te maken over de inhoud van de uitvaart en van mogelijk een avondwake is een gesprek met een
of twee voorgangers noodzakelijk. In dit gesprek leggen zij uit wat de mogelijkheden zijn en horen zij graag uw
persoonlijke wensen. We willen daar zo veel mogelijk rekening mee houden. In dit gesprek kunnen afspraken
gemaakt worden over de vorm van de liturgie (Woorddienst of Eucharistieviering), de muziek, de teksten en eventueel
eigen inbreng.
De avondwake
Op een avond voorafgaand aan de uitvaart kan er een avondwake gehouden worden, welke begint om 19.00 uur. De
avondwake is bij uitstek de gelegenheid om eigen teksten, gedichten en toespraken te houden. Verder is er een
Bijbellezing en wordt er gebeden. Desgewenst zullen onze voorgangers u graag helpen om passende teksten en
gebeden uit te zoeken. In de avondwake is er ook gelegenheid om uw persoonlijke muziek via de geluidsinstallatie te
laten klinken. Wij adviseren u een avondwake ongeveer een half uur te laten duren, waarna gelegenheid is om te
condoleren.
De uitvaartviering
In een uitvaart maken we gebruik van de liturgische gebruiken welke de kerk kent. De uitvaartliturgie heeft een
weloverwogen structuur en biedt hoop en troost. Een goede keuze uit de bestaande teksten kan leiden tot een
aansprekende viering. Daarbinnen kunt u persoonlijke elementen toevoegen. In de regel is er ruimte voor een
toespraak (In Memoriam). U wordt vriendelijk verzocht een kopie hiervan uiterlijk een dag vóór de uitvaart aan de
voorganger te geven, zodat deze in zijn overweging daarmee rekening kan houden waardoor herhalingen voorkomen
worden.
Uw tekst (zo nodig in samenvatting) willen we ook gebruiken in het parochieblad, tenzij u daartegen bezwaren heeft.
Dit betekent dat in een woorddienst, waarin niet de communie wordt uitgereikt, er meer gelegenheid is om de liturgie
aan te passen aan uw wensen. Een uitvaart kan na een goede voorbereiding een mooie en waardevolle viering zijn.
Zeker wanneer u de zondagse kerkgang niet meer zo vaak maakt, is een Woordviering aan te bevelen. Ons team van
voorgangers kan daaraan leiding geven.
Wanneer een priester beschikbaar is, kan de Eucharistie gevierd worden.
De zang van de liturgie kan in het Nederlands of het Latijn gehouden worden. Onze parochie beschikt over een
uitvaartkoor dat Nederlandse gezangen zingt en een gregoriaanskoor dat de gezangen in het Latijn zingt. Samen met
u bepalen we de keuze van de liederen en kiezen we de Bijbellezingen.
Muziek vanaf een CD is alleen toegestaan bij een avondwake. Op de dag van de uitvaart is religieuze CD-muziek
toegestaan alleen vóór aanvang of na afloop van de viering.
In goed overleg wordt ernaar gestreefd dat de uitvaart niet langer dan één uur zal duren.
De begrafenis of de crematie
Wanneer de begrafenis plaatsvindt op de gemeentelijke begraafplaats van Uithoorn kan één voorganger met u mee
gaan. Bij het graf wordt gebeden en wordt de overledene geëerd met wierook en wijwater.
Voor een begrafenis elders en voor een crematie kunnen onze voorgangers u helpen om passende teksten te vinden.
Wilt u een urn bijzetten in de muur op de gemeentelijke begraafplaats van Uithoorn dan kan dat begeleid worden door
een van onze voorgangers.
Contact met een pastor na begrafenis of crematie
Het is heel begrijpelijk dat u korte of lange tijd na het afscheid nog eens behoefte heeft om te praten.
Onze pastores of leden van de nabestaandengroep zijn daar graag toe bereid.
We wijzen u ook graag op onze oecumenische rouwverwerkinggroep. Een paar maal per jaar is er een serie van
gesprekken met nabestaanden onder leiding van een predikant en een katholieke pastor.