Een gebed van onze Bisschopp-coadjutor Mgr. Hendriks

Gebed

Hemelse Vader,
nu het Corona­vi­rus zich verspreidt
wor­den we ons nog meer bewust
van de breek­baar­heid van ons men­se­lijk bestaan;
zoveel van wat wij vaak van­zelf­spre­kend vin­den,
is dat eigen­lijk helemaal niet;
we zijn geen baas over ons leven
of over de schep­ping die U ons hebt ge­schon­ken.

Geef, Heer, dat deze onzekere situatie
ons mag helpen
om te groeien in ver­trouwen op U
en om ons meer bewust te wor­den
dat we niet op men­se­lijke zeker­he­den kunnen bouwen.

Geef dat de onzeker­heid van deze dagen
in ons zal bewerken
dat we meer stil staan bij het lot
van zoveel mensen in deze wereld
voor wie de toe­komst altijd al onzeker was
en die leven in onzeker­heid en nood:
de vluch­te­lingen,
mensen in oorlogs­ge­bie­den,
allen die in honger, armoede en nood verkeren.

Moge deze epidemie
ons daardoor geven
minder ik-gericht te zijn,
minder indi­vi­dua­lis­tisch
en ons hart meer openen
voor al die andere mensen in de wereld
die zoveel slechter af zijn.

Zegen en bescherm, goede God,
al degenen die zich inzetten
voor de slacht­of­fers van het Corona­vi­rus:
de mensen die in de ge­zond­heids­zorg werk­zaam zijn
en allen die in de pas­to­rale zorg
voor zieken en ouderen zorg dragen.
Sta met Uw zegen bij
wie de vei­lig­heid moeten garan­de­ren
of door maat­regelen de risico’s beperken:
verlicht hun geest,
verwarm hun hart,
zegen hun inzet!

Zegen en bescherm ook alle zieken
en degenen die in afzonde­ring moeten ver­blij­ven
zolang nog niet voldoende zeker is
of zij het virus bij zich dragen.
Geef dat de pa­tiën­ten
goed en voorspoe­dig mogen her­stel­len
en er geen nadelige gevolgen van over­hou­den.
Sta vooral de zwaksten en de ouderen bij.

Heilige Maria,
Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Vrouwe van alle volkeren,
Moeder van alle mensen,
zegen hen allen,
slacht­of­fers, zorgen­den, beveiligers
en poli­tiek verant­woordleijken:
bid voor hen allen!

Bron: www.arsacal.nl

 

Wij zijn op zoek naar heren die ons koor willen komen versterken, tenor en bas stemmen.

Heeft u al plannen om bij een koor aan te willen sluiten dan is dit een goed moment!

Wij repeteren op donderdagavond van 19.30 tot 21.20 uur met een korte pauze om even bij te praten met andere koorleden.

Voor informatie kunt u terecht bij: Ans Stolwijk tel:  0297-347120

De sprankelende Musical ‘De Hemel Op Stelten’ werd op 23 november in de Emmaüskerk uitgevoerd! Het is een spectaculair optreden geweest! Dank aan alle vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt!

(foto’s vervaagd ivm privacy wetregeling)

3 juli 2019

Vormsel betekent vorm-krijgen: God geeft door zijn Geest een “vorm” aan ons leven, en dat houdt niet bij de vormselviering op maar is een levenslange ervaring.

Wij zullen samen zijn, met elkaar praten, kennis maken en werken aan de groei van ons geestelijk leven.

Bijeenkomsten kalender
vrijdagen 20.00 – 21.00, Emmaüsparochie, Uithoorn

4 oktober – Ontzag voor God 

22 november – Vroomheid

13 december – Kennis

24 januari – Raad

28 februari – Sterkte

27 maart – Inzicht

17 april – Wijsheid  

15 mei – Feest van de verzoening

19 juni – Vormselvoorbereiding

Zaterdag 20 juni, 19uur: VORMSELVIERING

Nadere info: pastores@emmaus-uithoorn.nl

Na maanden voorbereiding was het dan zover. Op zondag 26 mei mochten 18 kinderen hun Eerste H. Communie doen.

Daar zijn wij ontzettend dankbaar voor! Een dank aan de kinderen, aan de ouders en de catechisten en vrijwilligers die tot deze fantastische dag hebben bijgedragen!