Sacramenten
Inleiding
Gods nabijheid wordt op een bijzondere manier uitgedrukt en gevierd in de sacramenten. Sacramenten zijn werkzame tekenen van het door Jezus Christus bereikbaar gemaakte heil. Ze duiden op de genade die ze tegelijkertijd ook bewerken. Christus heeft de sacramenten als noodzakelijke heilsmiddelen ingesteld en aan de Kerk toevertrouwd.

De Eucharistie is de bron, middelpunt en zending van ons Christen zijn. Dit wordt bij voorkeur ieder weekend gevierd. Als dat niet mogelijk is, kunnen we ons verbinden met de Eucharistie in een dienst onder leiding van een parochiaan.

Doopsel, Vormsel en de 1e deelname aan de Eucharistie zijn sacramenten die gericht zijn op het intreden van het geloof. Daarom gaat het volgen van catechese daaraan vooraf.

Twee sacramenten brengen gelovige mensen bij elkaar. Het huwelijk brengt man en vrouw samen om samen vorm te geven aan hun leven in Gods aanschijn. De wijding is het gevolg van het gehoor geven aan de roeping om mensen in de kerkgemeenschap te bezielen en daaraan leiding te geven en daarmee Christus in hun midden aanwezig te laten zijn.

Het sacrament van de verzoening laat de mens hun fouten en gebreken overdenken teneinde daarvoor vergeving te vragen. Het sacrament van de ziekenzalving helpt in de omgang met het lijden en betrekt het op Jezus.
<