Ziekenzalving
Het sacrament van de ziekenzalving.

In Matheus 10 vers 8 stuurt Jezus zijn leerlingen op stap om het geloof te verkondigen en roept daarbij onder andere op ‘geneest de zieken’.
Daaraan geeft Jacobus de volgende inhoud:

Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. (Jac. 5, 14-15)
Het sacrament van de zieken (‘bedienen’)

Bij het naderen van het einde van het leven, als gevolg van ouderdom of door ziekte, willen we graag kracht ontvangen in die fase van ons leven. Met name mensen die ernstig ziek zijn, kunnen om dit sacrament vragen. Het sacrament getuigt immers van geloof in ‘leven’. Het vertrouwt ons toe aan de handen van God.
De priester zalft de zieke of de oudere mens. De handen worden opgelegd. Zo mogelijk en gewenst kan men biechten en te communie gaan.
Ook zieken en ouderen die thuis wonen kunnen dit sacrament individueel temidden van de familie en vriendenkring ontvangen.
Als echter het bedienen door de oudere of de zieke wordt uitgesteld tot op het laatste moment van het leven, dan kunnen we als parochie niet altijd garanderen dat het sacrament nog tijdig kan worden toegediend.

Het is belangrijk dat dit sacrament aan iedereen kan worden toegediend. Om dat te realiseren is het goed om inzicht te hebben in de diverse mogelijkheden hoe we die kracht kunnen ontvangen.
Hieronder geven wij aan wat in deze mogelijk is en ook wanneer.
Wij kennen in onze parochie de volgende mogelijkheden:

1.het sacrament van de bemoediging
2.het sacrament van de zieken
3.de ziekenzegen

Het sacrament van de bemoediging
Wat wordt er precies bedoeld met het sacrament van de bemoediging?
Mgr. H. Ernst, destijds bisschop van Breda, heeft in zijn ambtsperiode geijverd om te voorkomen, dat met het toedienen van het sacrament van de ziekenzalving wordt gewacht tot het uiterste. Hij plaatste dit sacrament in een ander licht. De bisschop schreef, de ziekenzalving is op léven gericht. Men noemt het dan ook wel het sacrament van de bemoediging. De bisschop wilde de betekenis en de waarde van dit sacrament benadrukken.

Sacramenten horen bij het leven. Zoals het doopsel bij het jonge leven hoort, zo benadrukt het sacrament van de bemoediging de genade van het ouder worden. Dit sacrament kan men meerdere malen ontvangen.
In onze parochie hebben we met deze vorm van het toedienen van het sacrament van de bemoediging goede ervaringen. In een speciale viering wordt dit sacrament door een priester toegediend, desgewenst in aanwezigheid van uw familie.
Om u uitgebreider te informeren en uw vragen te kunnen beantwoorden over de viering van het sacrament bent u en desgewenst uw familie van harte welkom op een informatiebijeenkomst.

Mocht u aan een viering van het sacrament van de bemoediging willen deelnemen, dan kunt u zich opgegeven aan het secretariaat van de parochie, hetzij telefonisch (56 14 39), hetzij per e-mail aan:
secretariaat@emmaus-uithoorn.nl of door een briefje met naam, adres en telefoonnummer te zenden naar Secretariaat Emmaüsparochie, Potgieterplein 4, 1422 BB Uithoorn of te deponeren in de brievenbus van het Pastoraal Centrum.

Wij benadrukken dat de gelegenheid blijft bestaan om het sacrament van de ziekenzalving bij ziekte in privé-omstandigheden te ontvangen.

Het sacrament van de zieken
Wanneer iemand in uw midden gaat sterven dan is uiterst zinvol om in een stervenssituatie dit sacrament (nogmaals) toe te dienen. Juist dan immers kan dit de zieke én de familie op een bijzondere wijze kracht geven.
De toediening van dit sacrament is voorbehouden aan een priester. Hij zal de zieken zalven, de biecht horen en de laatste communie geven.
In onze regio zijn een beperkt aantal priesters beschikbaar. Het is dus noodzakelijk om tijdig contact op te nemen met het secretariaat van de parochies, zodat deze kan zorgdragen dat een priester langs kan komen. Als u vroegtijdig contact opneemt, dan kan het toedienen van het sacrament voor de zieke en de familie een waardevolle bijdrage leveren aan het overlijdensproces. De pastor is dan bovendien in de gelegenheid om de zieke en de familie verder te begeleiden in deze moeilijke periode. Niets is voor u en de pastor zo vervelend als te laat de hulp wordt ingeroepen.
Bel daarom tijdig het parochiesecretariaat. Na sluitingstijd van het secretariaat kan u de bereikbaarheidsdienst bellen. De telefoonnummers staan altijd in Emmaüs Informatie en in Parochienieuws. U vindt ze ook op deze website onder ‘contactgegevens’.

Ziekenzegen
Wanneer iemand op sterven ligt en er kan door omstandigheden geen priester komen, dan zal het parochiesecretariaat nagaan of een van de diakens of een daarvoor opgeleide parochiaan langs kan komen. Deze zal dan in een kleine ceremonie met de zieke en zijn familie bidden en kan afsluitend de ziekenzegen geven. Zo mogelijk kan de zieke ook de communie ontvangen. Een heel zinvolle wijze om met elkaar de stervende te begeleiden tijdens de laatste fase van het leven.

Uitvaartdienst
Wanneer iemand gestorven is kan de familie om een uitvaartdienst vragen. Dat doet u door het parochiesecretariaat te bellen. Zij zullen u een aantal vragen stellen die van belang zijn voor de organisatie van de uitvaart. Verder zullen zij zorgen dat u wordt gebeld door een van de vrijwilligers van de Uitvaartgroep. U wordt dan door hen verder geholpen.
Ervaren en daartoe opgeleide vrijwilligers van de parochie nemen dan contact met u op. Samen met de directe nabestaanden wordt er dan een viering en eventueel een avondwake samengesteld. In een van deze vieringen is er dan gelegenheid voor een toespraak of een in memoriam.
De rol van de pastor kan slechts beperkt zijn. Het is niet altijd meer mogelijk dat een pastor in de uitvaartdienst voorgaat. Regel is dat een viering onder leiding van een pastor op maandag, woensdag of vrijdag tot de mogelijkheden kan behoren.
Van belang is dat de begrafenisondernemer eerst met de parochie een afspraak maakt alvorens dag en tijd af te spreken met anderen.
Wanneer een pastor niet voor kan gaan, dan wordt de viering verzorgd door goed opgeleide gelovigen uit de parochie.
<