Eucharistie
In veel kerkdiensten, met name op de zondag, herhalen wij dit gebaar van Jezus.
We gedenken hoe Hij gedood is en we vieren dat Hij leeft en onder ons is.
Het is het feest van ons geloof: leven en liefde winnen het van de ergste vijand…de dood.
God is de Heer van deze wereld en van ons leven.

Voor de toediening van de eerste heilige communie verwijzen wij u naar de toelichting die is opgenomen onder Werkvelden / Jeugd en Jongeren / Eerste Communiecatechese.
Oorsprong
De eucharistie is niet te begrijpen zonder kennis te nemen van bepaalde passages uit de bijbel. In het Nieuwe Testament staat dat Jezus de eucharistie heeft ingesteld. Dat deed hij tijdens het joodse paasmaal dat Hij vierde op de avond voor zijn lijden en sterven. De instelling van het joodse paasfeest staat beschreven in Exodus. Dit oudtestamentische boek verhaalt van de verlossing van het volk Israël uit de Egyptische slavernij en het verbond dat God bij die gelegenheid met Israël sloot. In de eucharistie wordt gevierd dat Christus de uiteindelijke verlosser is en dat Hij met zijn bloed een nieuw verbond heeft bekrachtigd.

Sacrament
De eucharistie is een Sacrament. Een sacrament is volgens de gangbare definitie een werkzaam teken van het door Jezus Christus bewerkte heil. De eucharistie is dus niet alleen een symbool; het is ook een middel waardoor mensen daadwerkelijk het geluk kunnen bereiken waartoe God hen heeft geroepen.

Eucharistie
De eucharistie is een heilige maaltijd, waarin christenen Jezus herdenken. Zij geloven dat de joodse man Jezus van Nazaret hen de weg naar God wijst. Door Hem in herinnering te roepen, komt Hij in hun midden. Tijdens zijn leven had Jezus vaak aanvaringen met andere joden. Zijn preken stuitten velen tegen de borst, omdat Hij zei dat met Hem het Rijk Gods gekomen was. Uiteindelijk lieten zijn vijanden hem kruisigen. De avond voor zijn dood hield Hij voor zijn leerlingen een afscheidsmaal. Om duidelijk te maken dat zijn naderende dood een offer was, nam Hij brood en wijn, sprak erover een dankgebed uit en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: “Eet van dit brood, het is mijn lichaam; drink uit deze beker, want het is mijn bloed, dat voor jullie vergoten wordt. Blijf dit doen om Mij te gedenken.” Telkens als christenen eucharistie vieren, doen zij dus wat Jezus zijn leerlingen heeft opgedragen. De belangrijkste eucharistieviering vindt 's zondags plaats. Ze kan echter iedere gevierd worden.
Het sacrament van de eucharistie.
De eucharistie is het belangrijkste sacrament en wordt gevierd in de vorm van een maaltijd.
Het is ontleend aan de laatste maaltijd die de Heer hield met zijn leerlingen voordat hij zou worden uitgeleverd.
Het was de avond voor zijn marteldood:

Tijdens de maaltijd nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen
ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’
En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden:
‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond,
dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden’. (Mt.26, 26-28)
<