Johannes de Doper
Het verhaal over de missie van Jezus Christus begint met de dooppraktijk van Johannes de Doper. Johannes doopte in de woestijn en verkondigde een doop van bekering tot vergeving van zonden: Heel Judea en alle inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, en beleden hun zonden. Hij kondigde aan: `Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik; ik ben te min om mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen in heilige Geest.' In die dagen kwam Jezus uit Nazaret in Galilea en Hij liet zich in de Jordaan dopen door Johannes. (Marcus 1, 5;7-9)

Instelling door Christus
Dat Jezus zich door Johannes laat dopen, is niet om zijn eigen zonden te belijden. Jezus neemt als plaatsvervanger de zonden van alle mensen op zich. Hij is de Gezalfde, de Christus, die in het Oude Testament is aangekondigd. Als teken daarvan daalt de Heilige Geest op Jezus neer op het moment dat hij, eenmaal gedoopt door Johannes, uit de Jordaan komt. Jezus zal de Heilige Geest in de Kerk doorgeven. Hij doet dat tijdens zijn leven hier op aarde overigens niet in de vorm van de doop. De doop als sacrament stelt Christus pas in nadat hij gestorven en verrezen is. Zijn opdracht aan de Kerk is dan wel expliciet: "Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest." (Mattheus 28, 19).
Doop

Het sacrament van de doop.
Het doopsel in de kerk sluit aan bij de opdracht die de verrezen Heer aan zijn leerlingen gaf:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest (Mt. 28,19)

Voor de toediening van het doopsel en het formulier aanmelden doopviering, verwijzen wij u naar de toelichting, opgenomen onder Werkvelden / Jeugd en Jongeren / Doopcatechese.
Het Doopsel
Het doopsel is het fundamentele sacrament van christelijke initiatie, en maakt een mens tot lid van de Kerk, de gemeenschap van gedoopten; door het sacrament van het doopsel wordt een mens opnieuw geboren: hij begint een nieuw leven ‘in Christus'.
Door het doopsel wordt een mens opgenomen in de Kerk, die daarom ook wel wordt aangeduid als de gemeenschap van gedoopten. Het doopsel is het fundamentele Sacrament van de christelijke initiatie.
Het doopsel drukt in de ziel van de dopeling een 'onuitwisbaar geestelijk merkteken'. Daarom ontvangt iemand het doopsel slechts éénmaal en kan het niet herhaald worden.

Vanaf haar stichting kent de Kerk de sacramentele doop met water.
<