Apostelen
 
Mattheüs
Marcus
Johannes
Lucas
evangelist afbeelding omschrijving
Mattheüs een mens Zijn evangelie begint met de afkomst van Jezus Christus, de Messias ofwel de menswording van Christus. Daarom wordt hij als mens afgebeeld Op grond van Matt. 9,9 wordt van hem gezegd dat hij tollenaar was. Het evangelie wordt gedateerd rond 90 na Chr.
Marcus met een leeuw Zijn evangelie begint met de prediking van Johannes de Doper in de woestijn. Daarom wordt hij met een leeuw afgebeeld. De naam Marcus komt in het evangelie niet voor. In de handschriften vanaf de 2e eeuw wordt verwezen naar een Marcus die tolk en vertaler van Petrus zou zijn geweest, maar ook wordt hij wel geïdentificeerd met Johannes Marcus, een medewerker van Paulus en Barnabas (zie Hand.) Het boek wordt gedateerd rond 70 na Chr.
Lucas met een rund Zijn evangelie begint met het offer van Zacharias en de aankondiging van de geboorte van Johannes. Vanwege dat offer wordt hij afgebeeld met een rund. Op grond van enkele passages uit het Nieuwe Testament wordt van hem gezegd dat hij arts was en een metgezel van Paulus (zie Fil. 24 en Kol. 4,14). Het boek wordt gedateerd in de periode 80 - 100 na Chr.
Johannes met een adelaar Zijn evangelie begint met de goddelijke oorsprong van het Woord. Jezus is voor hem het Woord, het Licht, de enige Zoon, de profeet, de van God gekomen leraar, die dan ook centraal staat in zijn  Evangelie. Johannes wordt volgens 21,20 geïdentificeerd als volgeling van Jezus. Zijn evangelie wijkt sterk af van de drie andere en is gedateerd aan het einde van de 1e eeuw.
Deze beelden zijn vermoedelijk afkomstig van de preekstoel van de St. Jan de Doper van ca. 1869 en zijn op verzoek van parochianen overgebracht naar de kerk van het H. Sacrament.
De evangelisten zijn zittend afgebeeld met een boek en met hun symbool aan de voeten. Ze zijn gemaakt van eikenhout. De figuren zijn aan de achterzijde glad gezaagd / bijgezaagd. Kleine onderdelen ontbreken zoals vingers, snavel van de arend, gedeelte van het hoofd van Johannes en gedeelte van het boek van Marcus.

Ontleend aan de tekst van de profeet Ezechiël in hoofdstuk 1, 4 - 10, waarin met name in vers 10 staat vermeld.... hun gezichten leken van voren op het gezicht van een mens en van rechts op de muil van een leeuw, van links op de kop van een stier en van achteren op de bek van een adelaar.
Ook in Handelingen 4, vers 7 staat zo’n verwijzing: Het eerste wezen zag er uit als een leeuw, het tweede als een jonge stier, het derde had het gezicht van een mens en het vierde leek op een vliegende adelaar.
<